Laat je fantasie de loop

Spelen is LEVEN! Wij zorgen ervoor dat elke dag het spelen van jouw kind een stukje leuker en beter wordt.

Sprekende Designs

Wij zorgen ervoor dat onze designs precies aansluiten bij de belevingswereld van jouw kids. Onze designs zijn geschikt voor zowel jongens als meisjes.

Creativiteit

Spelen is LEVEN! Wij zorgen ervoor dat elke dag het spelen van jouw kind een stukje leuker en beter wordt.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van STCKRS zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Tenzij STCKRS zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van STCKRS  zijn vrijblijvend en STCKRS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door STCKRS. STCKRS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt STCKRS dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3: Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW. 

3.2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Betaling geschiedt door overschrijving via bank,- of girorekening. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
3.3 Voor transport binnen Nederland brengen wij tot een gewicht van 2 kilo €8,40 in rekening. De bestelling wordt met Track & Trace verstuurd via POST.NL.

Bij een afname van tenminste 20 stickers rekent STCKRS geen verzendkosten. Voor klanten uit andere landen dan Nederland zijn de actuele tarieven voor aangetekende pakketpost van toepassing zoals vermeldt op POST.NL

Artikel 4: Levering

4.1 We verzenden alle aangetekende bestellingen indien op voorraad uiterlijk binnen 3 werkdagen na bestelling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan per e-mail een bericht. Wanneer wij uw bestelling niet op voorraad hebben dan is de levertijd 7 – 10 werkdagen. Wij laten de bestelling bezorgen door PostNL. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op het postkantoor in de buurt ophalen. 
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 

Artikel 5: Garantie en Retourneren

5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Derhalve kunnen de stickers na verwijderen van het rugpapier niet meer worden geretourneerd. Mocht het bestelde artikel gebreken vertonen dan kunt u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling contact opnemen met STCKRS daarna vervalt dit recht. Vermeld hierin duidelijk omvang en aard van het gebrek. Uitsluitend in overleg met STCKRS kan worden overgegaan tot vervanging van het product.
Is de verpakking beschadigd bij u aangekomen, dan dient u de inhoud nauwkeurig te bekijken. In geval van beschadiging vragen wij om het niet te gebruiken maar contact met ons op te nemen.
5.2 Alle getransfereerde stickers dienen zo snel mogelijk na ontvangst verwerkt te worden. De stickers zijn niet onbeperkt houdbaar, als de stickers verouderen zijn de stickers moeilijker te verwerken. 
5.3 STCKRS verleent geen garantie op de hechting van de stickers omdat STCKRS  niet vooraf kan bepalen of jouw ondergrond schoon, droog en stofvrij is. STCKRS kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Op alle ontwerpen van STCKRS kunnen geen rechten worden ontleend. Bestelde stickers zijn gemaakt op basis van het ontwerp van STCKRS.

6.2 Iedere aansprakelijkheid van STCKRS en van het personeel en de producten van STCKRS voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ZoeyZo Kids Concept is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
6.3 STCKRS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van STCKRS.
6.4 Iedere aansprakelijkheid van STCKRS jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan STCKRS verschuldigd is. 
6.5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en STCKRS, dan wel tussen STCKRS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en STCKRS, is STCKRS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van STCKRS.

6.6 De sticker van STCKRS maakt het speelkeukentje op geen enkele wijze ondeugdelijk. Het speelkeukentje is geen product van STCKRS  en STCKRS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de functionaliteit of veiligheid van het speelkeukentje. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om voor het gebruik van de speelgoedkeuken de montagehandleiding te lezen en in acht te nemen.

Is de verpakking beschadigd bij u aangekomen, dan dient u de inhoud nauwkeurig te bekijken. In geval van beschadiging vragen wij om het niet te gebruiken maar contact met ons op te nemen.
5.2 Alle getransfereerde stickers dienen zo snel mogelijk na ontvangst verwerkt te worden. De stickers zijn niet onbeperkt houdbaar, als de stickers verouderen zijn de stickers moeilijker te verwerken. 
5.3 STCKRS verleent geen garantie op de hechting van de stickers omdat STCKRS  niet vooraf kan bepalen of jouw ondergrond schoon, droog en stofvrij is. STCKRS kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7: Overmacht

7.1 STCKRS heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat STCKRS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan STCKRS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 8: Privacy

8.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Artikel 9: Diversen

9.1 Indien je aan STCKRS schriftelijk opgave doet van een adres, is STCKRS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan STCKRS schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden. 
9.2 Wanneer door STCKRS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat STCKRS deze Voorwaarden soepel toepast. 
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met STCKRS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door STCKRS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
9.4 STCKRS is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.5 Safe Shopping Guarantee: Wij garanderen u een veilige en vertrouwde behandeling van uw bestelling, een snelle levering binnen drie werkdagen met een uitgebreide controle voor verzending.

Artikel 10: Merk recht

10.1 Foto’s en afbeeldingen gepubliceert door STCKRS mogen niet zonder toestemming van STCKRS worden gebruikt worden door derde partijen. Voordat u foto’s /afbeeldingen/ video’s gebruikt van STCKRS dient u eerst toestemming te vragen.

10.2. Stickers van STCKRS mogen niet worden aangeboden onder eigen merknaam. Wanneer de stickers van STCKRS worden verkocht door derden, dient de merknaam STCKRS vermeldt te worden.

10.3 De stickers van STCKRS worden geleverd in kokers met daarop een afbeelding van de sticker + merknaam. De stickers mogen niet zonder koker en afbeelding worden aangeboden aan de consument.

.